Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Regulamin szkoleń

REGULAMIN WARSZTATÓW STACJONARNYCH

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki organizowania szkoleń (dalej jako: “Szkolenia”), których celem jest nauczanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
2. W ramach Szkoleń, uczestnicy nabędą umiejętności i wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowy opis szkoleń w dziale IV ust. 8.
3. Organizatorem Szkoleń jest: Grzegorz Zmuda „GOTOWI DO RATOWANIA” z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 46A/15, 55-080 Kąty Wrocławskie NIP: 6511555498 przy wsparciu merytorycznym oraz organizacyjnym stowarzyszenia GOTOWI DO RATOWANIA z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 46A/15, 55-080 Kąty Wrocławskie REGON: 383311163 NIP: 8961587045 – dalej “Organizator”.
4. Zasady organizowania Szkoleń określa niniejszy Regulamin oraz ogłoszenia o szkoleniach zamieszczone przez Organizatora na stronie www.gotowidoratowania.pl
5. Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA jako stowarzyszanie zwykłe nie czerpie żadnych korzyści majątkowych z prowadzonych szkoleń, jest jedynie partnerem wspierającym organizację szkoleń i ich wartość merytoryczną.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem udziału w Szkoleniach jest uiszczenie opłaty za szkolenie na minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, a także dokonanie rejestracji w sposób określony w ustępie poniżej.
2. W celu wzięcia udziału w Szkoleniu należy:

1) uzupełnić formularz zamieszczony w serwisie www.gotowidoratowania.pl o następujące dane:

a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) deklaracja chęci uzyskania rabatu na szkolenie (opcjonalnie)

2) zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.

3. Osoby, które spełnią warunki określone w ustępie powyżej stają się uczestnikami Szkolenia (dalej jako: „Uczestnicy”).
4. Przystąpienie do Szkolenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
5. Informacja o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do udziału w Szkoleniu będą przekazywane przez Organizatora w drodze wiadomości e-mail na adres Uczestnika wskazany w formularzu określonym w ust. 2. w terminie do 5 dni roboczych.
6. Organizator przekaże szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonego terminu, miejsca Szkolenia oraz przydzielenia do określonej grupy szkoleniowej w drodze wiadomości e-mail co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem Szkolenia.
7. Przystąpienie do udziału w Szkoleniu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, iż spełnia on wszelkie warunki udziału w nim określone w niniejszym Regulaminie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania biletu (rezerwacji i jej opłaty) przed wejściem na Szkolenie. W przypadku niespełnienia warunku określonego w ust.1 Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału.
9. Liczba miejsc do udziału w Szkoleniu jest ograniczona. O zaklasyfikowaniu Uczestnika zadecydują kolejno:

1) kolejność zgłoszeń;
2) kolejność dokonanych opłat za szkolenie.

10. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy maksymalną liczbę miejsc, Organizator utworzy listę rezerwową. W takim wypadku rezygnacja Uczestnika, spowoduje możliwość wzięcia udziału w Szkoleniu przez osobę wpisaną na listę rezerwową, o czym Organizator poinformuje kandydata telefonicznie.
11. O miejscu na liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Opłata za szkolenie dokonywana jest przez Uczestnika na minimum siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazany w drodze korespondencji e-mail rachunek bankowy.
13. Dokonana przez Uczestnika opłata nie podlega zwrotowi, chyba że Organizator odwoła szkolenie, ze względu na przyczyny niezależne od organizatora. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty w terminie do 10 dni roboczych, na wskazany przez Uczestnika w korespondencji e-mail rachunek bankowy.

3. CENA I PŁATNOŚCI

1. Cena Szkolenia obejmuje:

a) uczestnictwo w Szkoleniu
b) materiały szkoleniowe
c) certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu (Uczestnik otrzyma certyfikat wyłącznie w sytuacji, gdy będzie obecny w pełnym wymiarze czasu trwania szkolenia)

2. Cena Szkolenia nie obejmuje zakwaterowania Uczestników w trakcie szkolenia.
3. Informacja o cenie podawana na stronie organizatora ma charakter wiążący od momentu
przesłania do organizatora przez zgłaszającego formularza rejestracji.
4. Cena podawana jest w walucie polskiej w wysokości brutto.
5. Zgłaszający się na szkolenie wyraża zgodę na wystawianie faktury lub rachunku przez organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz przesłanie wystawionej faktury drogą
elektroniczną na adres e-mail zgłaszającego się Uczestnika wskazany w formularzu
rejestracji.
6. Zgłaszający się Uczestnik uiszcza cenę w drodze płatności elektronicznej lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu:

a) Dotpay – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym ,, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: “ Dotpay”).

lub

b) Podmiot zgłaszający Uczestnika uiszcza Cenę w drodze płatności elektronicznej lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: “PayU”).

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl lub rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.
8. W celu zapłaty ceny zgłaszający uczestnik zostanie przekierowany do formularza
zapłaty Dotpay lub do formularza zapłaty PayU. Po przejściu do formularza zapłaty należy wybrać bank, z którego ma zostać dokonana zapłata lub wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard).
9. Płatność może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez zgłaszającego uczestnika regulaminu wybranej formy płatności dostępnego w formularzu zapłaty Dotpay lub PayU.
10. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem karty płatniczej (Visa, Mastercard) każda transakcja jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay lub PayU, autoryzacja może trwać pewien okres. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Umowa jest przekazywane do realizacji.
11. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po przesłaniu Formularza rejestracji.
12. Możliwa jest płatność przelewem tradycyjnym bankowym zgodnie z danymi do przelewu, które otrzymuje Uczestnik po rejestracji na szkolenie. Płatności należy dokonać do trzech dni roboczych od otrzymania informacji o rezerwacji miejsca dla Uczestnika.

4. PRZEBIEG SZKOLENIA

1. Szkolenia będą odbywać się na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegółowe miejsca i terminy Szkoleń będą opublikowane w zakładce http://www.gotowidoratowania/kalendarz-szkolen-z-gotowymi-do-ratowania na stronie www.gotowidoratowania.pl
2. O typie i rodzaju szkoleń Organizator będzie na bieżąco informował na oficjalnej stronie www.gotowidoratowania.pl w zakładce https://www.gotowidoratowania.pl/szkolenia-i-kursy-pierwsza-pomoc/
3. Liczba miejsc na wybrane szkolenia jest ograniczona.
4. Dzień szkoleniowy trwa od godziny 09.00, a kończy się o godzinie 17.00
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Szkoleń. O każdej zmianie terminu Organizator poinformuje co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.gotowidoratowania.pl oraz kontakt telefoniczny z Uczestnikami.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Szkolenia.
7. Każda sesja szkoleniowa składa się z bloków tematycznych, organizacyjnych oraz przerw.
8. Wszelkie materiały potrzebne do wzięcia udziału w Szkoleniu zapewnia Organizator.
9. Każdy Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

5. ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Udział w Szkoleniu jest odpłatny, chyba że organizator postanowi inaczej.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora nie później niż 10 dni przed planowanym terminem Szkolenia. Jeżeli uczestnik dokonał opłaty za szkolenie, zostanie ona mu zwrócona na wskazane w korespondencji e-mail konto bankowe w terminie do 10 dni roboczych od czasu poinformowania Organizatora o rezygnacji ze szkolenia.
3. W sytuacji niedopełnienia obowiązku określonego w ustępie powyżej, Uczestnik zostanie obciążony kosztami przygotowania materiałów szkoleniowych dla Uczestnika w wysokości 100% wartości rezerwacji.
4. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, m.in. za:

a) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek podejmowania przez Uczestnika
działań sprzecznych z Regulaminem lub z przepisami prawa,
b) niedostępność strony Organizatora z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym
spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Szkolenia sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania.
6. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Szkolenia, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego czy lekkomyślnego zachowania.

6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszanie GOTOWI DO RATOWANIA w Kątach Wrocławskich, posiadające adres: ul. 1 Maja 46A/15, 55-080 Kąty Wrocławskie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń zwykłych powiatu Wrocławskiego.
2. Dane Uczestników, określone w dziale II ust. 2 pkt 1) oraz ust. 3 są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

a) Dane są przetwarzane w celu przygotowania i realizacji Szkoleń – zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) Jako Organizator podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, np. z ustawy o rachunkowości, ustawodawstwu podatkowemu w razie konieczności będziemy przetwarzać dane Uczestników w celu realizacji wymogów nakładanych przez regulacje prawne – obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c) jeśli zajdzie taka potrzeba przetwarzamy dane Uczestników, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO); Przetwarzamy dane Uczestników, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują: przetwarzanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych bądź w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
d) przetwarzamy dane na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

3. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2 tj.:

a) w zakresie realizacji Szkoleń – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
b) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Organizatorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacji Szkoleń – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Organizatora,
c) w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez państwo żądania usunięcia danych,
d) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

4. Uczestnicy mają prawo:

a) do żądania dostępu do swoich danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.
b) w zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, Uczestnicy mają prawo – w dowolnym momencie – do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
c) żądania przeniesienia dostarczonych Organizatorowi danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Uczestnicy uznają, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO. Ponadto Uczestnicy mają prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:
e) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Organizator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania. Organizator realizując przedmiotowe prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

5. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych Uczestników następuje w celu realizacji Szkoleń, podanie danych jest warunkiem udziału w Szkoleniach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w Szkoleniach.

7. REKLAMACJE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje mailowo na adres szkolenia@gotowidoratowania.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo firmę Uczestnika;
b) adres zamieszkania bądź siedziby;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2 Organizator niezwłocznie poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania,
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni, a informacja zostanie przesłana za pośrednictwem poczty e-mail wskazanej do korespondencji z Organizatorem na adres składającego reklamację. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia 14 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje niezwłocznie Uczestnika.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Materiały szkoleniowe wręczane, udostępniane oraz prezentowane Uczestnikom w związku ze Szkoleniem chronione są prawem autorskim. Ich powielanie, rozpowszechnianie i udostępnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest niedozwolone.
2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

9. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA ZWIĄZANA Z SARS-COV-2 i COVID-19

1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem, każdorazowo przed szkoleniem Uczestnicy wypełniają ankietę epidemiologiczną, oraz poddawani są pomiarowi temperatury.
2. Ankieta epidemiologiczna może zostać dostarczona również w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
3. Organizator może odmówić uczestnikowi uczestnictwa w szkoleniu po stwierdzeniu zagrożenia epidemiologicznego. W związku z tym Uczestnik otrzymuje do 5-ciu dni roboczych zwrot kosztów szkolenia na podany rachunek bankowy lub po ustaleniu z uczestnikiem zostaje zapisany na iny termin szkolenia.
4. Uczestnicy szkolenia składając podpis na ankiecie epidemiologicznej wykonywanej przed rozpoczęciem szkolenia, poświadczają swoim podpisem prawdę, oraz oświadczają jednocześnie, że są świadomi ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 oraz wszystkich powikłań związanych z COVID-19, oraz możliwości przeniesienia zakażenia na inne osoby. Podczas rejestracji na szkolenie użytkownicy akceptując pkt. niniejszego regulaminu potwierdzają jednocześnie, że są świadomi faktu, że mimo stosowania środków ochronnych i wysokiego reżimu sanitarnego, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innymi drobnoustrojami.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory powstałe w związku z organizacją i przebiegiem Szkoleń, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, podając jednocześnie informację o zmianie do wiadomości Uczestników w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w sposób określony w ustępie powyżej.
4. Organizator może modyfikować temat i rozkład Szkoleń. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany Regulaminu.
5. Warunkiem realizacji szkolenia jest minimalna ilość uczestników wynosząca 60% liczebności zakładanej grupy. W przypadku małej ilości osób w grupie organizator ma prawo odwołać szkolenie. Uczestnicy, którzy zapisali się na szkolenie oraz dokonali opłaty zostaną poinformowani o odwołaniu szkolenia, opłata zostanie zwrócona zgodnie z  pkt. 2 podpunktem 13 niniejszego regulaminu.

REGULAMIN WARSZTATÓW ONLINE

Regulamin świadczenia usług polegających na przeprowadzeniu warsztatów GOTOWI DO RATOWANIA Webinaria za pośrednictwem programu do wideokonferencji

Regulamin świadczenia usług polegających na przeprowadzeniu warsztatów GDR WEB za pośrednictwem programu do wideokonferencji

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa przedmiot, zakres oraz warunki świadczenia usług przez Grzegorza Zmudę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GOTOWI DO RATOWANIA Grzegorz Zmuda, ul. 1 Maja 46A/15, 55-080 Katy Wrocławskie, NIP: 6511555498, REGON: 240375955 (dalej: “Organizator”) polegających na przeprowadzeniu warsztatów online „GOTOWI DO RATOWANIA Webinaria”  (dalej: “GDR WEB”) za pośrednictwem wskazanego programu do wideokonferencji (dalej: „Program do wideokonferencji”).

Dane kontaktowe Organizatora to: Kąty Wrocławskie, 55-080, ul. 1 Maja 46A/15, szkolenia@gotowidoratowania.pl

Organizator realizuje GDR WEB w zakresie, cenie, terminie oraz formie szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem www.gotowidoratowania.pl (dalej: „Oferta”).

Warsztaty GDR WEB dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: “Konsument”), przedsiębiorców posiadających osobowość prawną, przedsiębiorców nieposiadających osobowości prawnej oraz jednostek sektora publicznego.

2. WARUNEK UCZESTNICTWA W WARSZTATACH ON-LINE

Warunkiem uczestnictwa w GDR WEB jest:

zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji, który dostępny jest na stronie Organizatora www.gotowidoratowania.pl (dalej: „Formularz rejestracji”);

zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja;

dokonanie zapłaty ceny w wysokości wskazanej przez Organizatora;

wyrażenie zgody na rejestrację dźwięku oraz obrazu podczas przebiegu Warsztatów GDR WEB oraz odtwarzanie nagrania w celu realizacji Umowy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;

korzystanie z urządzenia elektronicznego posiadającego dostępu do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową umożliwiającą korzystanie z Programu do wideokonferencji;

zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu Programu do wideokonferencji.

Przesłanie uzupełnionego Formularza rejestracji do Organizatora oraz akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług (dalej: “Umowa”).

Uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Warsztatach (dalej: “Uczestnik”).

Podmiotem zgłaszającym Uczestnika jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu art. 33[1] Kodeksu cywilnego, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Organizatorem Umowę (dalej: “Podmiot zgłaszający Uczestnika”).

Zawarcie Umowy powoduje powstanie po stronie Podmiotu zgłaszającego Uczestnika obowiązku zapłaty ceny za każdego ze zgłoszonych Uczestników.

W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą Formularz rejestracji, Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadcza, że za jego zgodą udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia Warsztatów GDR WEB w zakresie niezbędnym do ich organizacji.

Formularz rejestracji należy przesłać do Organizatora nie później niż do 48 godzin przed dniem rozpoczęcia Warsztatów GDR WEB, z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu.

Maksymalna ilość Uczestników Warsztatów wynosi 25 (dwadzieścia pięć) osób, a minimalna 5 (pieć) osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia minimalnej lub maksymalnej ilości Uczestników, o czym poinformuje każdorazowo w Ofercie.

Niewzięcie przez Uczestnika udziału w GDR WEB nie jest jednoznaczne z rezygnacją lub odstąpieniem od Umowy i nie stanowi podstawy do zwrotu Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika zapłaconej ceny.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy lub ograniczenia techniczne Uczestnika z siecią Internet lub urządzeniem elektronicznym, z którego korzysta w trakcie transmisji GDR WEB za pośrednictwem Programu do wideokonferencji.

Uczestnik zobowiązuje się do niedostarczania w trakcie GDR WEB za pośrednictwem Programu do wideokonferencji treści, które mogłyby:

spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie Programu do wideokonferencji;

naruszać dobra osobiste osób trzecich lub ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

O przyjęciu na GDR WEB decyduje kolejność przesłania Formularzy rejestracji, pod warunkiem zapłaty ceny.

Uczestnicy otrzymają w formie wiadomości e-mail informację o udziale w GDR WEB oraz Regulamin.

Po przesłaniu Formularza rejestracji, Organizator potwierdzi zawarcie Umowy poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Podmiotu zgłaszającego Uczestników.

Organizator powiadomi Uczestnika w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w Formularzu rejestracji w terminie do 30 dni kalendarzowych przed terminem GDR WEB o szczegółach ich realizacji, w tym wskaże Program do wideokonferencji, za pośrednictwem którego będą transmitowane.

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia w sytuacji, gdy liczba Uczestników przekroczy maksymalną liczbę określoną dla wybranych GDR WEB. Organizator prześle Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika oświadczenie o odstąpieniu w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w Formularzu rejestracji, a cena zostanie zwrócona w całości w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika (w przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji).

3. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania GDR WEB w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem ich rozpoczęcia w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.

W przypadku odwołania GDR WEB z przyczyn wskazanych w ust. 1, uiszczona cena zostanie w całości zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia odwołania GDR WEB, chyba że Organizator uzgodni inny termin ich realizacji z Podmiotem zgłaszającym Uczestnika. W przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem ma ustawowe prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów, Konsument:

wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora Umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, jeżeli Organizator wykonał w pełni Umowę.

może zrezygnować z Warsztatów w trakcie ich trwania, Organizator zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę pomniejszoną o wynagrodzenie za część zajęć, w których wziął udział, z zastrzeżeniem §6.

Podmiot zgłaszający Uczestnika może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem GDR WEB.  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres: ul. 1 Maja46A/15, 55-080 Kąty Wrocławski lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@gotowidoratowania.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem może złożyć w dowolny sposób, umożliwiający Organizatorowi zapoznanie się z jego treścią. W szczególności oświadczenie to może być złożone na piśmie i wysłane na adres: ul. 1 Maja46A/15, 55-080 Kąty Wrocławski lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@gotowidoratowania.pl

Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu, Organizator zwróci Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika będącemu Konsumentem uiszczoną cenę w całości lub, w przypadku częściowego odstąpienia od Umowy, w części której odstąpienie dotyczy, z zastrzeżeniem ustępu 2 lit. b, na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika (w przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji).

5. GWARANCJA JAKOŚCI

Organizator udziela Podmiotom zgłaszającym Uczestnika gwarancji na jakość GDR WEB na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

Podmiot zgłaszający Uczestnika lub Uczestnik przez niego upoważniony ma prawo w przypadku niezadowalającej jakości GDR WEB, w pierwszym dniu ich trwania i nie później niż w trakcie pierwszej przerwy, do rezygnacji z udziału w dalszej części GDR WEB.

W celu złożenia skutecznej rezygnacji należy zgłosić ten fakt Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej obecnej w trakcie Warsztatów, a następnie wypełnić i przekazać formularz, który dostępny będzie u wyżej wskazanych osób.

W terminie 7 dni od dnia złożenia rezygnacji uiszczona cena zostanie zwrócona w całości na rachunek bankowy wskazany przez Podmiot zgłaszający Uczestnika (w przypadku niewskazania sposobu zwrotu płatności, zostanie on dokonany przekazem pocztowym na adres wskazany w Formularzu rejestracji).

6. REKLAMACJE

Podmiot zgłaszający Uczestnika ma prawo złożenia reklamacji w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności w przypadku:

przeprowadzenia GDR WEB w sposób niezgodny z Umową;

niedotrzymania określonego w Umowie terminu jej realizacji z winy Organizatora.

Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia GDR WEB lub od dnia, w którym GDR WEB miały się odbyć. Termin ten nie dotyczy Podmiotu zgłaszającego Uczestnika będącego Konsumentem.

Reklamacja musi zawierać:

imię i nazwisko Uczestnika oraz Podmiotu zgłaszającego Uczestnika;

adres do korespondencji;

przedmiot reklamacji;

uzasadnienie reklamacji;

żądanie dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

Reklamację należy wnieść do Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres: ul. 1 Maja46A/15, 55-080 Kąty Wrocławski lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: szkolenia@gotowidoratowania.pl

W razie uznania reklamacji, Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika przysługuje według jego żądania:

częściowy lub całkowity zwrot ceny;

ponowne uczestnictwo w GDR WEB lub szkoleniu stacjonarnym o tym samym zakresie w wybranym dostępnym terminie.

Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Organizator powiadomi o sposobie dalszego postępowania, a informacja zostanie udzielona na adres do korespondencji wskazany w reklamacji.

W razie nieustosunkowania się Organizatora do reklamacji złożonej przez w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za uwzględnioną, zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że żądanie to zostało jednoznacznie wskazane.

Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Podmiot zgłaszający Uczestnika będący Konsumentem może skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7. CENA I PŁATNOŚĆ

Cena GDR WEB obejmuje:

uczestnictwo w warsztatach online;

materiały szkoleniowe;

certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej (Uczestnik otrzyma certyfikat wyłącznie w sytuacji, gdy będzie obecny w pełnym wymiarze czasu trwania GDR WEB).

Informacja o cenie podawana na stronie Organizatora ma charakter wiążący od momentu przesłania do Organizatora przez Podmiot zgłaszający Uczestnika Formularza rejestracji.

Cena podawana jest w walucie polskiej w wysokości brutto.

Podmiot zgłaszający Uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktury przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz przesłanie wystawionej faktury drogą elektroniczną na adres e-mail Podmiotu zgłaszającego Uczestnika wskazany w Formularzu rejestracji.

Podmiot zgłaszający Uczestnika uiszcza Cenę w drodze płatności elektronicznej lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: “PayU”).

lub

Dotpay – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym ,, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: “ Dotpay”).

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU lub DotPay.

W celu zapłaty ceny Podmiot zgłaszający Uczestnika zostanie przekierowany do formularza zapłaty PayU lub DotPay. Po przejściu do formularza zapłaty należy wybrać bank, z którego ma zostać dokonana zapłata lub wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard).

Płatność może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Podmiot zgłaszający Uczestnika regulaminu wybranej formy płatności dostępnego w formularzu zapłaty PayU lub DotPay.

W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem karty płatniczej (Visa, Mastercard) każda transakcja jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU lub DotPay, autoryzacja może trwać pewien okres. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Umowa jest przekazywane do realizacji.

Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po przesłaniu Formularza rejestracji.

8. DANE OSOBOWE

Organizator może rejestrować dźwięk oraz wizerunek Uczestników podczas przebiegu GDR WEB na potrzeby realizacji Umowy.

Udział Uczestnika w GDR WEB jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie głosu oraz wizerunku Uczestnika bez ograniczeń terytorialnych i przez okres 2 (dwóch) lat od dnia zakończenia GDR WEB.

Organizator zastrzega, iż wizerunek Uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego wykorzystania nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.

Administratorem Danych Osobowych (dalej: „ADO”) udostępnianych przez Uczestników i Podmiot zgłaszający Uczestnika jest Grzegorz Zmuda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Zmuda „GOTOWI DO RATOWANIA” z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 46A/15, 55-080 Kąty Wrocławskie NIP: 6511555498, REGON: 240375955

W sprawie danych osobowych należy kontaktować się z Grzegorzem Zmuda za pośrednictwem e-mail: szkolenia@gotowidoratowania.pl

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie:

6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “RODO”), tj. zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku i głosu;

6 ust. 1 lit b) RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania Umowy;

6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej;

6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, opracowania relacji z GDR WEB oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. ADO nie będzie wykorzystywał zebranych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

ADO przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie i w imieniu Organizatora oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. podmioty, które weryfikują prowadzenie rozliczeń finansowych, podwykonawcy).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zgłoszenia oraz uczestnictwa w GDR WEB.

Uczestnikowi, którego dane osobowe dotyczą przysługują prawa do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, wydania kopii, usunięcia, przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Uczestnikowi przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podejmowanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Materiały szkoleniowe wręczane, udostępniane oraz prezentowane Uczestnikom w związku z realizacją GDR WEB chronione są prawem autorskim. Ich powielanie, rozpowszechnianie i udostępnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest niedozwolone.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie GDR WEB, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

10. ZMIANA REGULAMINU 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.gotowidoratowania.pl lub w innym terminie wskazanym przez Organizatora.

Do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.gotowidoratowania.pl

REGULAMIN Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA W FORMIE PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY BĘDĄCEJ UCZESTNKIEM WEBINARIÓW