Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Regulamin szkoleń

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki organizowania szkoleń (dalej jako: “Szkolenia”), których celem jest nauczanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
2. W ramach Szkoleń, uczestnicy nabędą umiejętności i wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowy opis szkoleń w dziale IV ust. 8.
3. Organizatorem Szkoleń jest: Grzegorz Zmuda „GOTOWI DO RATOWANIA” przy wsparciu merytorycznym oraz organizacyjnym stowarzyszenia GOTOWI DO RATOWANIA z siedzibą w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 46A/15, 55-080 Kąty Wrocławskie REGON: 383311163 NIP: 8961587045 – dalej “Organizator”.
4. Zasady organizowania Szkoleń określa niniejszy Regulamin oraz ogłoszenia o szkoleniach zamieszczone przez Organizatora na stronie www.gotowidoratowania.pl
5. Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA jako stowarzyszanie zwykłe nie czerpie żadnych korzyści majątkowych z prowadzonych szkoleń, jest jedynie partnerem wspierającym organizację szkoleń i ich wartość merytoryczną.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem udziału w Szkoleniach jest uiszczenie opłaty za szkolenie na minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, a także dokonanie rejestracji w sposób określony w ustępie poniżej.
2. W celu wzięcia udziału w Szkoleniu należy:

1) uzupełnić formularz zamieszczony w serwisie www.gotowidoratowania.pl o następujące dane:

a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) deklaracja chęci uzyskania rabatu na szkolenie (opcjonalnie)

2) zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.

3. Osoby, które spełnią warunki określone w ustępie powyżej stają się uczestnikami Szkolenia (dalej jako: „Uczestnicy”).
4. Przystąpienie do Szkolenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
5. Informacja o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do udziału w Szkoleniu będą przekazywane przez Organizatora w drodze wiadomości e-mail na adres Uczestnika wskazany w formularzu określonym w ust. 2. w terminie do 5 dni roboczych.
6. Organizator przekaże szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonego terminu, miejsca Szkolenia oraz przydzielenia do określonej grupy szkoleniowej w drodze wiadomości e-mail co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem Szkolenia.
7. Przystąpienie do udziału w Szkoleniu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, iż spełnia on wszelkie warunki udziału w nim określone w niniejszym Regulaminie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikowania biletu (rezerwacji i jej opłaty) przed wejściem na Szkolenie. W przypadku niespełnienia warunku określonego w ust.1 Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału.
9. Liczba miejsc do udziału w Szkoleniu jest ograniczona. O zaklasyfikowaniu Uczestnika zadecydują kolejno:

1) kolejność zgłoszeń;
2) kolejność dokonanych opłat za szkolenie.

10. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy maksymalną liczbę miejsc, Organizator utworzy listę rezerwową. W takim wypadku rezygnacja Uczestnika, spowoduje możliwość wzięcia udziału w Szkoleniu przez osobę wpisaną na listę rezerwową, o czym Organizator poinformuje kandydata telefonicznie.
11. O miejscu na liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń.
12. Opłata za szkolenie dokonywana jest przez Uczestnika na minimum siedem dni przed rozpoczęciem szkolenia na wskazany w drodze korespondencji e-mail rachunek bankowy.
13. Dokonana przez Uczestnika opłata nie podlega zwrotowi, chyba że Organizator odwoła szkolenie, ze względu na przyczyny niezależne od organizatora. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty w terminie do 10 dni roboczych, na wskazany przez Uczestnika w korespondencji e-mail rachunek bankowy.

3. CENA I PŁATNOŚCI

1. Cena Szkolenia obejmuje:

a) uczestnictwo w Szkoleniu
b) materiały szkoleniowe
c) certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu (Uczestnik otrzyma certyfikat wyłącznie w sytuacji, gdy będzie obecny w pełnym wymiarze czasu trwania szkolenia)

2. Cena Szkolenia nie obejmuje zakwaterowania Uczestników w trakcie szkolenia.
3. Informacja o cenie podawana na stronie organizatora ma charakter wiążący od momentu
przesłania do organizatora przez zgłaszającego formularza rejestracji.
4. Cena podawana jest w walucie polskiej w wysokości brutto.
5. Zgłaszający się na szkolenie wyraża zgodę na wystawianie faktury lub rachunku przez organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz przesłanie wystawionej faktury drogą
elektroniczną na adres e-mail zgłaszającego się Uczestnika wskazany w formularzu
rejestracji.
6. Zgłaszający się Uczestnik uiszcza cenę w drodze płatności elektronicznej lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym ,, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej: “ Dotpay”).
7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
8. W celu zapłaty ceny zgłaszający Uczestnik zostanie przekierowany do formularza zapłaty Dotpay. Po przejściu do formularza zapłaty należy wybrać bank, z którego ma zostać dokonana zapłata lub wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard).
9. Płatność może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez zgłaszającego Uczestnika regulaminu wybranej formy płatności dostępnego w formularzu zapłaty Dotpay.
10. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem karty płatniczej (Visa, Mastercard) każda transakcja jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Dotpay, autoryzacja może trwać pewien okres. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, Umowa jest przekazywane do realizacji.
11. Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po przesłaniu Formularza rejestracji.
12. Możliwa jest płatność przelewem tradycyjnym bankowym zgodnie z danymi do przelewu, które otrzymuje Uczestnik po rejestracji na szkolenie. Płatności należy dokonać do trzech dni roboczych od otrzymania informacji o rezerwacji miejsca dla Uczestnika.

4. PRZEBIEG SZKOLENIA

1. Szkolenia będą odbywać się na terenie województwa dolnośląskiego. Szczegółowe miejsca i terminy Szkoleń będą opublikowane w zakładce http://www.gotowidoratowania/kalendarz-szkolen-z-gotowymi-do-ratowania na stronie www.gotowidoratowania.pl
2. O typie i rodzaju szkoleń Organizator będzie na bieżąco informował na oficjalnej stronie www.gotowidoratowania.pl w zakładce https://www.gotowidoratowania.pl/szkolenia-i-kursy-pierwsza-pomoc/
3. Liczba miejsc na wybrane szkolenia jest ograniczona.
4. Dzień szkoleniowy trwa od godziny 09.00, a kończy się o godzinie 17.00
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Szkoleń. O każdej zmianie terminu Organizator poinformuje co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.gotowidoratowania.pl oraz kontakt telefoniczny z Uczestnikami.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Szkolenia.
7. Każda sesja szkoleniowa składa się z bloków tematycznych, organizacyjnych oraz przerw.
8. Wszelkie materiały potrzebne do wzięcia udziału w Szkoleniu zapewnia Organizator.
9. Każdy Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

5. ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Udział w Szkoleniu jest odpłatny, chyba że organizator postanowi inaczej.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora nie później niż 10 dni przed planowanym terminem Szkolenia. Jeżeli uczestnik dokonał opłaty za szkolenie, zostanie ona mu zwrócona na wskazane w korespondencji e-mail konto bankowe w terminie do 10 dni roboczych od czasu poinformowania Organizatora o rezygnacji ze szkolenia.
3. W sytuacji niedopełnienia obowiązku określonego w ustępie powyżej, Uczestnik zostanie obciążony kosztami przygotowania materiałów szkoleniowych dla Uczestnika w wysokości 100% wartości rezerwacji.
4. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, m.in. za:

a) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek podejmowania przez Uczestnika
działań sprzecznych z Regulaminem lub z przepisami prawa,
b) niedostępność strony Organizatora z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym
spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas Szkolenia sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania.
6. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas Szkolenia, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego czy lekkomyślnego zachowania.

6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszanie GOTOWI DO RATOWANIA w Kątach Wrocławskich, posiadające adres: ul. 1 Maja 46A/15, 55-080 Kąty Wrocławskie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń zwykłych powiatu Wrocławskiego.
2. Dane Uczestników, określone w dziale II ust. 2 pkt 1) oraz ust. 3 są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

a) Dane są przetwarzane w celu przygotowania i realizacji Szkoleń – zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) Jako Organizator podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, np. z ustawy o rachunkowości, ustawodawstwu podatkowemu w razie konieczności będziemy przetwarzać dane Uczestników w celu realizacji wymogów nakładanych przez regulacje prawne – obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
c) jeśli zajdzie taka potrzeba przetwarzamy dane Uczestników, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO); Przetwarzamy dane Uczestników, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują: przetwarzanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych bądź w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
d) przetwarzamy dane na podstawie zgody Uczestników (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

3. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2 tj.:

a) w zakresie realizacji Szkoleń – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
b) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Organizatorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacji Szkoleń – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Organizatora,
c) w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez państwo żądania usunięcia danych,
d) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

4. Uczestnicy mają prawo:

a) do żądania dostępu do swoich danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.
b) w zakresie, w jakim podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, Uczestnicy mają prawo – w dowolnym momencie – do wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
c) żądania przeniesienia dostarczonych Organizatorowi danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Uczestnicy uznają, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO. Ponadto Uczestnicy mają prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych:
e) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Organizator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania. Organizator realizując przedmiotowe prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

5. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych Uczestników następuje w celu realizacji Szkoleń, podanie danych jest warunkiem udziału w Szkoleniach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w Szkoleniach.

7. REKLAMACJE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje mailowo na adres szkolenia@gotowidoratowania.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo firmę Uczestnika;
b) adres zamieszkania bądź siedziby;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 2 Organizator niezwłocznie poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania,
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni, a informacja zostanie przesłana za pośrednictwem poczty e-mail wskazanej do korespondencji z Organizatorem na adres składającego reklamację. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia 14 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje niezwłocznie Uczestnika.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Materiały szkoleniowe wręczane, udostępniane oraz prezentowane Uczestnikom w związku ze Szkoleniem chronione są prawem autorskim. Ich powielanie, rozpowszechnianie i udostępnianie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest niedozwolone.
2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

9. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA ZWIĄZANA Z SARS-COV-2 i COVID-19

1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem, każdorazowo przed szkoleniem Uczestnicy wypełniają ankietę epidemiologiczną, oraz poddawani są pomiarowi temperatury.
2. Ankieta epidemiologiczna może zostać dostarczona również w formie elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
3. Organizator może odmówić uczestnikowi uczestnictwa w szkoleniu po stwierdzeniu zagrożenia epidemiologicznego. W związku z tym Uczestnik otrzymuje do 5-ciu dni roboczych zwrot kosztów szkolenia na podany rachunek bankowy lub po ustaleniu z uczestnikiem zostaje zapisany na iny termin szkolenia.
4. Uczestnicy szkolenia składając podpis na ankiecie epidemiologicznej wykonywanej przed rozpoczęciem szkolenia, poświadczają swoim podpisem prawdę, oraz oświadczają jednocześnie, że są świadomi ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 oraz wszystkich powikłań związanych z COVID-19, oraz możliwości przeniesienia zakażenia na inne osoby. Podczas rejestracji na szkolenie użytkownicy akceptując pkt. niniejszego regulaminu potwierdzają jednocześnie, że są świadomi faktu, że mimo stosowania środków ochronnych i wysokiego reżimu sanitarnego, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub innymi drobnoustrojami.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory powstałe w związku z organizacją i przebiegiem Szkoleń, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, podając jednocześnie informację o zmianie do wiadomości Uczestników w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w sposób określony w ustępie powyżej.
4. Organizator może modyfikować temat i rozkład Szkoleń. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany Regulaminu.
5. Warunkiem realizacji szkolenia jest minimalna ilość uczestników wynosząca 60% liczebności zakładanej grupy. W przypadku małej ilości osób w grupie organizator ma prawo odwołać szkolenie. Uczestnicy, którzy zapisali się na szkolenie oraz dokonali opłaty zostaną poinformowani o odwołaniu szkolenia, opłata zostanie zwrócona zgodnie z  pkt. 2 podpunktem 13 niniejszego regulaminu.