Wpisz słowa lub zdania, które chcesz wyszukać, postaramy się je dla Ciebie odnaleźć.

Czego szukasz?

Regulamin STOWARZYSZENIE GOTOWI DO RATOWANIA

REGULAMIN STOWARZYSZENIA GOTOWI DO RATOWANIA
I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GOTOWI DO RATOWANIA i zwane jest dalej “Stowarzyszeniem”.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

3. Stowarzyszenie zostało ustanowione na czas nieoznaczony.

§ 2

1. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Kątach Wrocławskich, 55-080

2.  Terenem działań jest Rzeczypospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

3.  Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.

4. Stowarzyszenie posługuje się i posiada własny znak graficzny, pieczęć, symbol, logo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znak graficzny przypisany jest tylko dla tego Stowarzyszenia i jest on chroniony prawnie.

5. Wszelkie działania prowadzone przez inne podmioty, w których będzie używane logo Stowarzyszenia musi odbywać się za zgodą przedstawiciela tego Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie może ustanawiać oraz przyznawać honorowe tytuły oraz odznaczenia podmiotom prawa zasłużonym dla Stowarzyszenia lub realizacji jego celów.

II. Cel i środki działania
§ 4

1. Celem działania Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie:

1) ochrony zdrowia,

2) promocji i edukacji w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

3) edukacji w zakresie pierwszej pomocy oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń, warsztatów, spotkań w w/w zakresie, prowadzenia lub wspierania kampanii społecznych w/w zakresie,

4) ratownictwa i ochrony ludności,

5) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

6) zabezpieczenia pod względem medycznym imprez sportowych, publicznych, masowych,

7) pomocy społecznej, w szczególności osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,

8) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

9) działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

10) działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

11) wspierania, upowszechniania sportu, turystyki, rekreacji i krajoznawstwa wśród mieszkańców,

12) działalności charytatywnej,

13) rozwoju gospodarki, szczególnie propagowanie i wsparcie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu,

14) promocji i organizacji wolontariatu.

§ 5

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)  pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych dla realizacji celów stowarzyszenia,

2) edukację w zakresie pierwszej pomocy, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz organizację i przeprowadzanie szkoleń, warsztatów, spotkań, imprez w/w zakresie, prowadzenie lub wspieranie kampanii społecznych w/w zakresie,

3) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie promocji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

4) współpracę i wspieranie organizacji z wszelkimi osobami oraz podmiotami prowadzącymi zbieżne działania do działań stowarzyszenia,

5) występowanie z wnioskiem i opiniami do właściwych władz,

6) działania z zakresu ratowania, ochrony zdrowia i życia osób w sytuacjach zagrożenia,

7) organizację manewrów, ćwiczeń, pokazów, szkoleń ratowniczych,

8) organizowanie imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych, szkoleniowych, kulturalnych oraz wypoczynku w zakresie promocji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

9) propagowanie, organizowanie i wsparcie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

10) innych działań realizujących cele statutowe.

III. Członkostwo
§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym
że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, według zasad określonych w regulaminie, bez prawa do udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia

§ 7

Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Przedstawiciela na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 8

1. Członkowie Stowarzyszenia mają w szczególności prawo do:

1) uczestniczenia w Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

2) zgłaszania postulatów i wniosków wobec Przedstawiciela,

3)  uzyskiwania od Przedstawiciela informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia,

4) uczestniczenia w wydarzeniach oraz szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) uczestniczenia w wyborze Przedstawiciela.

2. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1) przestrzeganie postanowień Regulaminu Stowarzyszenia,

2) terminowe uiszczanie składek członkowskich,

3) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

§ 9

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Przedstawiciela,

2) wykluczenie przez Przedstawiciela:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 3 miesięcy,

c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3)  śmierć członka.

2. Od zarządzenia Przedstawiciela w sprawie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia w terminie 21 dni od doręczenia przysługuje odwołanie do Zebrania Członków poprzez Przedstawiciela. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna.

IV. Władze Stowarzyszenia
§ 10

1. Władzami stowarzyszenia są

1) Zebranie Członków,

2) Przedstawiciel.

§ 11

Kadencja Przedstawiciela trwa 3 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zebranie członków może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 12

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. W Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 13

1. Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane raz na 12 miesięcy przez Przedstawiciela Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Przedstawiciela z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

4. Termin i miejsce obrad Przedstawiciel podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 14

1. Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Członków należą w szczególności:

1) wybór i odwołanie Przedstawiciela,

2) udzielanie absolutorium Przedstawicielowi,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Przedstawiciela,

4) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

5) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

6) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

7) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela,

8) rozpatrywanie odwołań od zarządzeń Przedstawiciela wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

§ 15

1. Uchwały Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, na 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§16

1. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

2. Do kompetencji Przedstawiciela należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,

2) kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia,

3) ustalanie wysokości składek członkowskich.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia
§ 17

1. Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 18

1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków.

§ 19

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu stowarzyszenia, nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu, składa jednoosobowo Przedstawiciel.

2. Dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

VI. Postanowienia końcowe
§ 20

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zebrania Członków, podjętej
w trybie § 15 ust. 2 regulaminu.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.